ATC Dr. G. Mann GmbH - Umwelttechnologien aus Baden-Württemberg
ATC Advanced Technology Consulting
  

Deutsche Version

 

ATC Dr. Mann

Kdo je to ATC

Inovaèní a aplikaènì orientované technologické postupy k nakládání s vodami (pitné vody, spodní vody, studny, minerální vody, procesní vody,...)

(Pats./pats.pend.)

 

Odstranìní arzénu, antimonu, olova, kadmia, chromu, železa, manganu, midi, niklu, rtuti, zinku a dalších tìžkých kovù; radionuklidu: uranu, rádia; kyanidu; LHKW, PAK . . . veetni návrhu na zpracování odpadu-zatíženého filtraeního materiálu

Partnoi: Fraunhofer Gesellschaft, Helmholtz-Zentrum Dresden-Rossendorf,
Wasserzweckverband Eckental, ...
Spolupracující firmy: Dow Chemicals/Rohm&Haas, Bayer/Lanxess, J. Erlacher KG, GUT mbH,...

Více než 20 let praktických zkušeností s technologií AquaPurex® pro odstranování arsenu a uranu z pitné a minerální vody

Aktuálnì

Koncipování a projektování zaøízení pro odstranìní uranu, arzénu, mangánu a jiných zátìží ze spodních a pitných vod

Zabezpeèené postupy ke zpracování kontaminovaných odpadù po odstranìní uranu, jedná se filtraèní materiály, v souladu s aktuálními zákony a pøedpisy (StrlSchV, DepV, KrW-/AbfG) 

     
© 2023  ATC Dr.Mann s.r.o.