ATC Dr. G. Mann GmbH - Umwelttechnologien aus Baden-Württemberg
ATC Advanced Technology Consulting
  

Deutsche Version

Odstranění těžkých kovů (chrom, rtuť) při sanaci spodní vody

Chroman a jiné tižké kovy (zinek, olovo, rtuť, a.j.) často se vyskytují ve spodní vodě v místech starých výrob a galvanoven. Pro odstraniní těchto starých zátěží je zpravidla nezbytné zatížené spodní vody odčerpat, vodu vyčistit a přefitrovat.

Na dvou místech v Baden-Wurttembergu byl obsah chromanu ve spodních vodách 150-350 mikrogramu chromu(VI) na litr a byl redukován na zákonem předepsanou hodnotu, tj. 8 mikrogramu na litr. Vedle toho se v Bodamském jezeře udržují hodnoty pro zinek, kyanidy a tikavé uhlovodíky, ve Schwarzwaldu limity pro arsen a rtuť na výstupní hodnoty pruměrných 200 až 300 mikrogramu na litr.
Postupy byly ověřeny poloprovozními zkouškami s modulovým zařízením umístninným ve dvou běžných kontejnerech.
Tři tlakové filtry k odstraniní chromu jsou umístniny u Bodamského jezera od dubna 2006, a společně se šesti tlakovými filtry ve vybavených kontejnerech na Schwazwaldu, kde jsou od srpna 2007 v trvalém provozu a drží limity.

Aktuálnì

Uranu v pitné vodì omezit 0,01 miligramù na litr

Odstranìní uranu z pitné vody: Patent (10 2004 022 705) byl vydán dne 01/24/2012

Koncipování a projektování zaøízení pro odstranìní uranu, arzénu, mangánu a jiných zátìží ze spodních a pitných vod

Zabezpeèené postupy ke zpracování kontaminovaných odpadù po odstranìní uranu, jedná se filtraèní materiály, v souladu s aktuálními zákony a pøedpisy (StrlSchV, DepV, KrWG)

     
© 2019  ATC Dr.Mann s.r.o.