ATC Dr. G. Mann GmbH - Umwelttechnologien aus Baden-Württemberg
ATC Advanced Technology Consulting
  

Deutsche Version

Oblasti použití

  • efektivní čištění vody od obsahu těžkých kovů a radionuklidů
  • selekce a efektivní regenerace vybraných kovů a radioaktivních prvků
  • odstranění, vyčištění od organických sloučenin
  • odstranění obsahu těžkých kovů z pitných vod a úprava na nejvyšší kvalitu (TrinkwV 2001)
  • odstranění uranu a arzénu ze spodních vod pro zásobování pitnou vodou v oblastech s vysokým přirozeným výskytem
  • odstraniní zbytku léků a endokrinně pusobících substancí (EDC) z kapalných médií

Na‘imi zákazníky jsou...

  • vodní hospodářství a zásobování pitnou vodou (vodárny, obce a soukromníci)
  • stáčírny minerálních vod a výrobci nápoju
  • galvanovny, sklářský průmysl, jaderná technika
  • chemický, biochemický a farmaceutický průmysl

dále

Aktuálnì

Uranu v pitné vodì omezit 0,01 miligramù na litr

Odstranìní uranu z pitné vody: Patent (10 2004 022 705) byl vydán dne 01/24/2012

Koncipování a projektování zaøízení pro odstranìní uranu, arzénu, mangánu a jiných zátìží ze spodních a pitných vod

Zabezpeèené postupy ke zpracování kontaminovaných odpadù po odstranìní uranu, jedná se filtraèní materiály, v souladu s aktuálními zákony a pøedpisy (StrlSchV, DepV, KrWG)

     
© 2019  ATC Dr.Mann s.r.o.