ATC Dr. G. Mann GmbH - Umwelttechnologien aus Baden-Württemberg
ATC Advanced Technology Consulting
  

Deutsche Version

ATC - Váš partner
           v úpravě vody

 

Okruh problémů

  • kovy, těžké kovy, arzén a jiné, v iontové formě, ve velmi zředěném stavu v odpadních, procesních, spodních a pitných vodách
  • organické sloučeniny ve spodních, povrchvých a pitných vodách
  • zbytky léků, antibiotik a kontrastních rentgenologických látek v odpadních vodách

Řešení problémů

  • inovačními technologickými postupy v technologii výrobních procesů
  • technika sestavování zařízení v modulárním provedení
  • speciálni přizpusobené sorpční materiály
  • biotechnologické produkty, jako menexŹ™-Bio-adsorbér

dále

Aktuálnì

Uranu v pitné vodì omezit 0,01 miligramù na litr

Odstranìní uranu z pitné vody: Patent (10 2004 022 705) byl vydán dne 01/24/2012

Koncipování a projektování zaøízení pro odstranìní uranu, arzénu, mangánu a jiných zátìží ze spodních a pitných vod

Zabezpeèené postupy ke zpracování kontaminovaných odpadù po odstranìní uranu, jedná se filtraèní materiály, v souladu s aktuálními zákony a pøedpisy (StrlSchV, DepV, KrWG)

     
© 2019  ATC Dr.Mann s.r.o.