ATC Dr. G. Mann GmbH - Umwelttechnologien aus Baden-Württemberg
ATC Advanced Technology Consulting
  

Deutsche Version

Odstranění uranu z pitné vody

Uran se vyskytuje samozřejmě v horninovém podloží, je vypíraný spodní vodou, a tak se dostává do pitné vody. Může dosahovat hodnoty až 100 mikrogramu na litr (jsou místa v ČR kde je hodnota i vyšší). Od roku 2004 doporučuje WHO směrnou hodnotu 15 mikrogramů a spolkový úřad 10 mikrogramů uranu na litr, v mnoha krajích Bavorska, Jižních Tyrol, Śvédska a České republiky, ale i v ostatních středoněmeckých regionech je nahodile několikanásobně překračována. Firma ATC Dr. Mann CZ s.r.o. nabízí osvědčené řešení, jak tento velmi jedovatý těžký kov, uran, odstranit ze spodních, minerálních a pitných vod a poskytuje návrh zpracování radioaktivně zatířeného filtračního materiálu. (Krátká informace (PDF) také na www.Uran-aus-Trinkwasser-filtern.de)

Výhody:

 • vysoce selektivní, nejedovatý iontoměnič
 • nemění chuť ani vlastnosti pitné vody
 • bez použití chemikálií
 • snížení obsahu uranu pod 1 mikrogramm v litru
 • na obsluhu nenáročná metoda
 • lze kombinovat s již instalovanými postupy úprav
 • nízké provozní náklady a dlouhá životnost
 • zajištěné zpracování odpadu

Příklad zatízení (soukromý zákazník):

 • Tlakový filtr o objemu 60 litrů
 • Denní průtok až 4 kubické metry (4 000 litru)
 • Obsah uranu v surové vodě max. 150 mikrogramů na litr
 • Odstranění uranu v pitné vodě pod 1 mikrogram na litr
 • Kompletní instalace, testování včetně první analytiky

Projekty / Reference:

 • Pilotní projekt v roce 2005 pro vodárenský svazek Eckental, Bavorsko
  [rozšířená zkouška pusobení anexu]
 • Výroba nápoju v Mühlhausenu, Bavorsko v roce 2004
 • Kombinované zařízení na odstranění arzénu a uranu pro vodárenský svazek Trushofs (Stifts / Jižní Tyroly)
 • Spolupráce s Forschungszentrum Karlsruhe, Institut für Technische Chemie, WGT, Prof. Dr. Wolfgang Höll

Aktuálnì

Uranu v pitné vodì omezit 0,01 miligramù na litr

Odstranìní uranu z pitné vody: Patent (10 2004 022 705) byl vydán dne 01/24/2012

Koncipování a projektování zaøízení pro odstranìní uranu, arzénu, mangánu a jiných zátìží ze spodních a pitných vod

Zabezpeèené postupy ke zpracování kontaminovaných odpadù po odstranìní uranu, jedná se filtraèní materiály, v souladu s aktuálními zákony a pøedpisy (StrlSchV, DepV, KrWG)

     
© 2019  ATC Dr.Mann s.r.o.