ATC Dr. G. Mann GmbH - Umwelttechnologien aus Baden-Württemberg
ATC Advanced Technology Consulting
  

Deutsche Version

Odstranění chlorovaných uhlovodíků (a arzénu) z odpadních vod

Sloučeniny arzénu a hexachlorcyclohexanu (HCH;napo. Lindan) jsou používány především pro výrobu prostoedků na potírání škudců. Od 80. let jsou u nás zakázány pesticidy obsahující HCH. HCH a arzén jsou počítány k rakovinotvorným látkám, a proto platí přísné limity pro jejich výskyty ve vodě, půdě a ovzduší. Průsakové vody ze skládek a míst staré výroby často výrazně tyto limity překračují. Výrobci nesmí tyto zatížené odpadní vody bez předběžné úpravy likvidovat.

Spolu s ústavem Fraunhofer pro Biotechnologie v Stuttgartu bylo v roce 2001 vyvinuto mobilní zařízení na odstraoování HCH a arzénu. Zařízení kombinuje elektrochemický postup adsorbérem z otrub (bio adsorbér) a dalšími adsorbéry. S pomocí tohoto zařízení se dá arzén odstranit až na 0,004 miligramu na litr a HCH až na 0,13 mikrogramu na litr. Zákonné limity na tyto látky a další škodliviny (napo.LHKW, PAK...) po zpracování odpadní vody nejsou zdaleka dosahovány.

Výhody:

  • modulové a mobilní zařízení
  • levný a recyklovatelný adsorbční materiál
  • odstranění škodlivých zátěží hluboce pod zákonem stanovené limity
  • nízká spotřeba energie

Aktuálnì

Uranu v pitné vodì omezit 0,01 miligramù na litr

Odstranìní uranu z pitné vody: Patent (10 2004 022 705) byl vydán dne 01/24/2012

Koncipování a projektování zaøízení pro odstranìní uranu, arzénu, mangánu a jiných zátìží ze spodních a pitných vod

Zabezpeèené postupy ke zpracování kontaminovaných odpadù po odstranìní uranu, jedná se filtraèní materiály, v souladu s aktuálními zákony a pøedpisy (StrlSchV, DepV, KrWG)

     
© 2019  ATC Dr.Mann s.r.o.