ATC Dr. G. Mann GmbH - Umwelttechnologien aus Baden-Württemberg
ATC Advanced Technology Consulting
  

Deutsche Version

Orientace na zákazníka

 

Výhody pro zákazníka

  • flexibilita pøi plánování a v provozu
     
  • úspora nákladů přizpusobeným řešením (zařízení jsou optimalizována dle pžadavku zákazníka)
     
  • ekologicky vhodné produkty z pøírodních surovin s možností recyklace a s dlouhou životností

Tato orientace na zvláštní požadavky našich zákazníkù umožòuje pøizpùsobení soustav na technologicky nová a z hlediska provozních nákladu výhodná øešení, jakož i ekologicky vhodné øešení k úpravì vody eventuálnì ke zpracování odpadní vody.

Chceme znát Vaše otázky a dovidit se co nejvíce od Vás a pokud máte speciální požadavky kontaktujte nás!

Aktuálnì

Uranu v pitné vodì omezit 0,01 miligramù na litr

Odstranìní uranu z pitné vody: Patent (10 2004 022 705) byl vydán dne 01/24/2012

Koncipování a projektování zaøízení pro odstranìní uranu, arzénu, mangánu a jiných zátìží ze spodních a pitných vod

Zabezpeèené postupy ke zpracování kontaminovaných odpadù po odstranìní uranu, jedná se filtraèní materiály, v souladu s aktuálními zákony a pøedpisy (StrlSchV, DepV, KrWG)

     
© 2019  ATC Dr.Mann s.r.o.