ATC Dr. G. Mann GmbH - Umwelttechnologien aus Baden-Württemberg
ATC Advanced Technology Consulting
  

Deutsche Version

Impressum

ATC Dr. G. Mann GmbH

Centrála:
c/o RAe Gienapp & Visker
Heuberg 1/Hohe Bleichen
20354 Hamburg

Provozovna Obrigheim:
Mörikestr. 3
D-74847 Obrigheim

Tel.: +49-6261-7143
Fax: +49-6261-6729500
E-Mail: E-Mail ATC Dr. G. Mann GmbH

Jednatel: Dr. rer. nat. Günther Mann
Sídlo firmy: Hamburg
AG Hamburg HRB 104050
UST.-ID DE 257915113
St.Nr. 74/844/03311

Ochrana dat / proti zneužití / Copyrights

Víme, že ochranu Vašich osobních dat je potøeba brát velmi vážnì, a proto tak èiníme. Osobní data, která ATC Dr. G. Mann GmbH (dále jen' ATC' ) touto cestou, nebo jiným zpusobem jí byla poskytnuta nebo zaslána, nebudou nikdy žádné tøetí osobì poskytnuta.
Vámi poskytnuté kontaktní údaje nám ulehèí spojení s Vámi. Ukládáme tyto informace, ale Vy mùžete kdykoliv naøídit, aby byly vymazány a abyste o tomto obdrželi zprávu. Nebudete-li si ukládání Vašich dat pøát, prosíme, informujte nás o tomto Vašem rozhodnutí. Tyto webové stránky jsou ATC pøipraveny co do obsahu na aktuální stav. Pøístup a používání linkù s nimi propojených je uskuteèòováno na vlastní riziko. Požadavky na odškodnìní za škody vzniklé na základì neprovedených nebo špatných informací jsou vylouèeny.

Pro obsah tohoto webu, zejména informace o materiálech a programech, jsou jednoznaènì oznaèené a ATC je jediným majitelem všech práv. Není dovoleno, tyto webové stranky, ani jejich èásti publikovat, nebo používat jiným zpùsobem bez písemného souhlasu ATC.


Web Design, Texty, Grafika, každý výbìr pøípadnì každá úprava proto podléhá Copyright © 2008 ATC Dr. G. Mann GmbH

Aktuálnì

Uranu v pitné vodì omezit 0,01 miligramù na litr

Odstranìní uranu z pitné vody: Patent (10 2004 022 705) byl vydán dne 01/24/2012

Koncipování a projektování zaøízení pro odstranìní uranu, arzénu, mangánu a jiných zátìží ze spodních a pitných vod

Zabezpeèené postupy ke zpracování kontaminovaných odpadù po odstranìní uranu, jedná se filtraèní materiály, v souladu s aktuálními zákony a pøedpisy (StrlSchV, DepV, KrWG)

     
© 2019  ATC Dr.Mann s.r.o.